Smart Choice Accountancy

Jak przewieźć zwłoki do Polski?

W dzisiejszych czasach wielu Polaków mieszka i umiera poza granicami naszego kraju. W jaki sposób rodzina może przewieźć zwłoki do Polski?

Wymagane pozwolenia.

Aby można było sprowadzić zwłoki z zagranicy w celu ich pochówku należy uzyskać pozwolenie starosty właściwego miejscowo ze względu na miejsce, w którym zwłoki lub szczątki mają być pochowane. Starosta wydaje pozwolenie po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Z takim pozwoleniem należy udać się do polskiego konsula, który wyda zaświadczenie po okazaniu mu tego pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kto może ubiegać się o pozwolenia?

O pozwolenie od starosty mogą ubiegać się osoby najbliższe zmarłemu. Może być to pozostały małżonek, dzieci, wnuki, dziadkowie, pradziadkowie, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

O pozwolenie może się również ubiegać właściwy organ wojskowy w stosunku do osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej. Prawo takie mają również organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne, jeżeli starają się o sprowadzenie zwłok osób zasłużonych wobec państwa i społeczeństwa.

Wniosek

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 1. nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
 2. datę i miejsce zgonu,
 3. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
 4. miejsce pochówku,
 5. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
 6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, czy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej.

Wydawanie pozwoleń

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy wydawane są na wniosek wskazanych osób niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia albo zaświadczenia.

Jeżeli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej, takie pozwolenie może być wydane dopiero po upływie dwóch lat od dnia zgonu.

Transport i koszty

Przewóz ciała zza morza oznacza uiszczenie opłaty za prom lub samolot (przy liniach lotniczych warto zorientować się, które z nich wyrażają zgodę na transport trumny – w części z nich dozwolony jest jedynie przewóz urn). Po przyjeździe szczątków do kraju należy zająć się ich dalszym transportem.

W Polsce na przewóz zwłok koleją, samolotami i statkami każdorazowo wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Z kolei przy przewozie środkami transportu drogowego zezwolenie jest wymagane jedynie wtedy, gdy przewóz następuje na odległość powyżej 60 km (wtedy zwłoki składa się w specjalnej, szczelnej, drewnianej trumnie, wypełnionej warstwą substancji płynochłonnej). Zezwolenia wydaje w terminie 3 dni państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca, z którego zwłoki albo szczątki są przywożone, na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do ich pochowania. Przewożenie zwłok na takie odległości jest dozwolone specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi. Środek transportu drogowego, przysposobiony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, jest odpowiednio oznakowany i przystosowany do tego celu, musi spełniać wszelkie wymogi formalne.

Najlepiej zdać się w tej kwestii na wynajęty przez nas zakład pogrzebowy. Zsumowane koszty znacząco się różnią w zależności od kraju, z jakiego sprowadzamy bliską osobę (transport samochodowy jest tańszy, ale nie zawsze możliwy w krajach europejskich), ciężko więc podać jakąś uśrednioną stawkę – przykładowy cennik firmy zajmującej się transportem zwłok z zagranicy:

 • Sprowadzenie zwłok z Anglii do Polski – od 5900 PLN
 • Sprowadzenie zwłok z Belgii do Polski – od 4600 PLN
 • Sprowadzenie zwłok z Holandii do Polski – od 4300 PLN
 • Sprowadzenie zwłok z Niemiec do Polski – od 2500 PLN
 • Sprowadzenie zwłok z Hiszpanii do Polski – od 10700PLN
 • Sprowadzenie zwłok ze Szwecji do Polski – od 5200 PLN
 • Sprowadzenie zwłok z Norwegii do Polski – od 6200 PLN
 • Sprowadzenie zwłok z Irlandii do Polski – od 9600 PLN
Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.